REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU WWW.POZNAN.KARMAWSIECI.PL

 

Definicje:

 

1)  Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;


2)     Kupujący - osoba dokonująca zakupów w KWS;


3)     Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


4)     Regulamin - niniejszy regulamin;


5) KWS - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, znajdujący się i funkcjonujący pod adresem www.poznan.karmawsieci.pl;


6)    Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rutek Łukasz Rutkowski z adresem głównego miejsca wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń przy ul. Bułgarskiej 6, kod pocztowy: 60-321 Poznań;


7)     Użytkownik - podmiot korzystający z KWS.

 

§ 1

1.        KWS jest prowadzony przez Sprzedawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rutek Łukasz Rutkowski z adresem głównego miejsca wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń przy ul. Bułgarskiej 6, kod pocztowy: 60-321 Poznań, tel.  694102688, e-mail: karmawsieci@karmawsieci.pl, NIP: 779-22-34-124, REGON: 301725368.

2.    KWS kierowany jest do: (i) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (ii) osób prawnych; (iii) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (iv) innych podmiotów gospodarczych bądź (v) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych w ramach KWS.

 

§ 2

1.     Złożenie zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy sprzedaży. Informacje widoczne w ramach KWS nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.      Zamówienia w KWS można składać pod adresem www.poznan.karmawsieci.pl, przez cały rok, 24 godziny na dobę. Zamówienia można składać z rejestracją konta w KWS, jak i bez takiej rejestracji.

3.  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych Kupującego wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4.      W celu skutecznego złożenia zamówienia należy dokonać w KWS łącznie następujących czynności: (i) dodać produkt do koszyka, korzystając z opcji „Dodaj do koszyka”; (ii) wybrać sposób zapłaty i sposób dostawy zamówienia;
(iii) Kupujący, którzy nie dokonali rejestracji konta w KWS i nie zalogowali się na swoje konto w KWS winni dodatkowo podać swoje aktualne dane adresowe i kontaktowe; (iv) wybrać opcję „Złóż zamówienie” widoczną na podstronie KWS z podsumowaniem zamówienia.


5.      Ceny produktów podane w KWS są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do sprzedanego produktu wystawiany jest paragon z kasy fiskalnej. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane do faktury (w tym firmę przedsiębiorcy) wraz z NIP oraz zgłosić chęć otrzymania faktury VAT przed dokonaniem zakupu/złożeniem zamówienia.

6.      Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są w formie podsumowania przed pojawieniem się opcji „Złóż zamówienie”. Istnieje możliwość samodzielnego skorygowania podanych danych, zaznaczenie lub odznaczenie opcji dotyczącej faktury VAT lub usunięcie produktów z listy zamówienia lub ich zmianę.

7.    Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę kupna produktów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Kupujący niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający zarejestrowanie zamówienia w KWS.


8.        Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji konta w KWS) wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Kupującego oferty.

9.      Kupujący powinien otrzymać wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia – w przeciwnym razie Kupujący przestaje być związany złożoną ofertą. 


 

§ 3

1.     Kupujący ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub wprowadzania zmian (modyfikacji) w złożonym zamówieniu, o ile oświadczenie o rezygnacji lub wprowadzeniu modyfikacji zostanie złożone przed wysłaniem zamówienia przez Sprzedającego. Informacja o przygotowaniu produktów do wysyłki jest wysyłana Kupującemu pocztą elektroniczną. Rezygnacji lub modyfikacji zamówienia można dokonać drogą telefoniczną pod numerem  694102688.

2.    Niezależnie od prawa rezygnacji z zamówienia, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

§ 4

1.   Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
(i) za pobraniem; (ii) przelew na rachunek bankowy Sprzedającego, w tym z wykorzystaniem płatności internetowych obsługiwanych przez operatorów płatności tpay.pl.


2.    Przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz zawierającej informacje, które należy podać w tytule przelewu.
Zamówienie z przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, jako formą płatności zostanie wysyłane do Kupującego po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego.

3.   Składając zamówienie Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy: (i) za pośrednictwem dowozu Sprzedającego tj. Karma w Sieci Express (na terenie Poznania oraz okolic); (ii) odbiór osobisty od Sprzedającego, po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu, (iii) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inpost.

 

§ 5

1.      Produkty dostarczane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00-22:00.

2.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w piątki, soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

3.      Godziny realizacji dostaw mogą ulec zmianom na określony zakres czasowy. Sprzedający zobowiązuje się wówczas do umieszczenia stosownej informacji na stronie KWS.

4.      Aby produkt został dostarczony tego samego dnia, zamówienie powinno zostać złożone do godziny 15:00.

5.  O przybliżonym czasie dostawy Klient zostaje poinformowany wiadomością SMS lub telefonicznie.

6.   Zamówienia odbierane osobiście przez Klienta uważa się za anulowane, w przypadku gdy Klient nie odbierze go w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przygotowaniu towaru do odbioru.

 

§ 6

1.   Przed odebraniem przesyłki z zamówieniem Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan takiej przesyłki oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego w przypadku stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu. Kupujący ma prawo odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że produkt jest uszkodzony, przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, produkt jest inny niż zamawiany. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego lub obsługę KWS telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2.      Przyjęcie przesyłki przez Kupującego (lub inną osobę uprawnioną do odbioru zamówienia) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: (i) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego (lub inną osobę uprawnioną do odbioru zamówienia); (ii) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; (iii) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; (iv) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący (lub inna osoba uprawniona do odbioru zamówienia) stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

.

§ 7

1.        W razie stwierdzenia wad produktu lub niezgodności produktu z umową lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu KWS, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres karmawsieci@karmawsieci.pl  lub w formie pisemnej, na adres Rutek Łukasz Rutkowski, ul. Bułgarska 6, kod pocztowy: 60-321 Poznań.

2.        W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Kupującego, jego adres, numer zamówienia (jeśli zostało złożone) oraz opisać, na czym polega wada lub niezgodność produktu z umową lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu KWS.

3.        W razie konieczności odesłania produktu do Sprzedającego, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z odesłaniem produktu. Z uwagi na powyższe przed odesłaniem produktu zalecane jest skontaktowanie się Kupującego ze Sprzedającym w celu ustalenia nieuciążliwego dla Kupującego sposobu odesłania produktu, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem, której przesyłka zostanie odesłana.

4.        Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.


§ 8

1.    Klienci będący Konsumentami mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.   W razie skorzystania z wskazanego w ust. 1 prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien zwrócić na swój koszt produkt do Sprzedającego. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

3.   Wraz ze zwracanym produktem Kupujący ma obowiązek odesłać produkty, których otrzymanie było uwarunkowane kupnem zwracanego produktu.

4.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach:
(i) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; (ii) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; (iii) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (iv) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (v) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (vi) dostarczania prasy; (vii) usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 9

1.        Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych przekazanych podczas rejestracji konta w KWS oraz składania zamówienia. Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sprzedającego.

2.    Przeglądanie KWS bez składania zamówienia, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane osobowe takie jak nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania. Reklamy online w ramach KWS nie zbierają żadnych Danych osobowych.

3.      Wszelkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

4.   Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający, które zbierane są w celu oraz zakresie związanym przede wszystkim z: umożliwienia korzystania z konta w KWS, realizacją zamówień, a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego, jako administratora Danych osobowych.

5.         Podanie Danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak stanowi warunek prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający może przetwarzać zbierane przez KWS Dane osobowe w zakresie mu przekazanym.

6.      Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych osobowych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres do doręczeń Sprzedającego), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych w celach marketingowych.

7.   Sprzedający może zgodnie z prawem ujawnić przekazane mu Dane osobowe celem wyegzekwowania sprecyzowanych przepisami praw bądź obowiązków, w tym w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi. Sprzedający dopuszcza również ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych osobowych Kupujących, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji zamówień.

8.      Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: (i) Sprzedający może przechowywać Dane osobowe bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem, których wiąże się funkcjonowanie KWS; (ii) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania KWS; (iii) Sprzedający może przechowywać lub udostępniać Dane osobowe, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania umowy dotyczącej zamówienia bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej.

9.   Sprzedający wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych osobowych. W celu zabezpieczenia KWS przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych osobowych przesyłanych do lub z KWS przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych, niemniej Sprzedający nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z KWS.

§ 10

1.      Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w języku polskim.2.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.poznan.karmawsieci.pl. Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego dostępu, skopiowania w dowolnym czasie i wydrukowania treści Regulaminu.3.   Wraz z zwarciem umowy sprzedaży, informacje podsumowujące treść zamówienia są wyświetlane na stronie KWS w sposób umożliwiający ich skopiowanie i wydrukowanie oraz przesyłane Kupującemu pocztą elektroniczną. Niezależnie od tego treść złożonego zamówienia jest utrwalona w formie elektronicznej w systemie informatycznym Sprzedającego i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich m.in. poprzez wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń za pomocą haseł.4.      Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

5. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

6.    Do prawidłowego funkcjonowania KWS niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java oraz włączoną obsługą plików cookies.


 

§ 11

1.    Treści zawarte w ramach KWS są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Wszelkie naruszenia praw autorskich, polegające w szczególności na nieuprawnionym kopiowaniu, przerabianiu, rozpowszechnianiu chronionych prawem autorskim utworów zostaną natychmiast zgłoszone współpracującej ze Sprzedającym kancelarii prawnej, celem wystąpienia ze stosownymi roszczeniami, w tym roszczeniami, o których mowa w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.         Baza danych produktów KWS jest chroniona ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Sprzedający. Wtórne wykorzystanie całości lub części bazy danych w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie baz danych zostanie natychmiast zgłoszone współpracującej ze Sprzedającym kancelarii prawnej, celem wystąpienia ze stosownymi roszczeniami, w tym roszczeniami, o których mowa w art. 11 ustawy o ochronie baz danych.

 


Szukaj

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Znajdź nas!

Sklep Karmawsieci.pl - opinie klientów
Sklep Karmawsieci.pl - opinie klientów

Nasi partnerzy

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie